Công bố thông tin

CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  • 06.04.2023
  • |
  • 2435 (Lượt xem)

Kính gửi Quý Cổ đông, 

Công ty CP FECON xin trân trọng công bố các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Quý Cổ đông vui lòng truy cập link tại website: dhdcd.fecon.com.vn để tham dự và biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử (Cổng thông tin sẽ hoạt động từ 08h30 ngày 22/04/2023)

1. Công văn công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần đầu ngày 06.04.2023: TẠI ĐÂY

2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: TẠI ĐÂY

3. Dự kiến Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: TẠI ĐÂY

4. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: TẠI ĐÂY

5. Thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: TẠI ĐÂY

6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023: TẠI ĐÂY

7. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023: TẠI ĐÂY

8. Tờ trình 01 - Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, BCTC năm 2022: TẠI ĐÂY

9. Tờ trình 02 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT & BKS năm 2022: TẠI ĐÂY

10. Tờ trình 03 - Thông qua kế hoạch SXKD 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức tiền lương, thù lao, thưởng dự kiến cho HĐQT và BKS năm 2023: TẠI ĐÂY

11. Tờ trình 04 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 -2024: TẠI ĐÂY

12. Tờ trình 05 - Điều chỉnh giảm thời gian hạn chế chuyển nhượng cho cổ đông Quỹ đầu tư hạ tầng Red One: TẠI ĐÂY

13. Tờ trình 06 - Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023: TẠI ĐÂY

14. Thông báo đề cử thành viên BKS 2023: TẠI ĐÂY

15. Mẫu đơn đề cử ứng cử BKS ĐHĐCĐ năm 2023: TẠI ĐÂY

16. Mẫu SYLL ứng viên BKS: TẠI ĐÂY

17. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: TẠI ĐÂY

18. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: TẠI ĐÂY

19. Công văn công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cập nhật ngày 17.04.2023: TẠI ĐÂY

20. Tờ trình 07 – Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 cập nhật ngày 17.4.2023: TẠI ĐÂY

Tin liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *