Báo cáo tài chính

Định kỳ thường niên

Công ty Cổ phần FECON xin gửi đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm về – Báo cáo Tài chính của các năm được tổng hợp lại. Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm.

TÊN FILE NGÀY ĐĂNG XEM ONLINE TẢI VỀ