Trở thành Tập đoàn xây dựng và phát triển hạ tầng hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2025, tầm nhìn 2030
tầm nhìn

Trở thành Tập đoàn xây dựng và phát triển hạ tầng hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2025, tầm nhìn 2030

Sứ mệnh - Tầm nhìn

Sứ mệnh

FECON không ngừng học hỏi, sáng tạo nhằm mang đến giá trị bền vững cho xã hội thông qua các hoạt động xây dựng và đầu tư dự án

Sứ mệnh - Tầm nhìn

Giá trị cốt lõi

  • Cầu thị - Hướng thượng
  • Trách nhiệm - Chuyên nghiệp
  • Trung thực - Thẳng thắn
  • Đam mê - Quyết liệt
  • Đồng tâm - Nhất trí