sơ đồ tổ chức

MÔ HÌNH TỔ CHỨC NHÂN SỰ FECON

ada

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

ada

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT