Công bố thông tin

CBTT - Thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

 • 06.06.2020
 • |
 • 1254 (Lượt xem)

Công ty CP FECON kính gửi Quý cổ đông thư mời họp và tài liệu Đại hộ cổ đông thường niên 2020. Chi tiết xin bao gồm những thông tin sau:

 1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vui lòng xem TẠI ĐÂY
 2. Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông 2020 vui lòng xem TẠI ĐÂY
 3. Mẫu ủy quyền họp ĐHĐCĐ vui lòng xem TẠI ĐÂY
 4. Dự thảo quy chế tổ chức ĐHĐCĐ TẠI ĐÂY
 5. Dự thảo thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu TẠI ĐÂY
 6. Báo cáo của HĐQT TẠI ĐÂY
 7. Báo cáo về việc phát hành trái phiếu TẠI ĐÂY
 8. Báo cáo của Ban Kiểm soát TẠI ĐÂY
 9. Tờ trình HĐQT về phương án phát hành cổ phiêu riêng lẻ TẠI ĐÂY
 10. Tờ trình HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận TẠI ĐÂY
 11. Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT, BKS và báo cáo tài chính TẠI ĐÂY
 12. Tờ trình HĐQT thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019 TẠI ĐÂY
 13. Tờ trình BKS danh sách công ty kiểm toán TẠI ĐÂY
 14. Tờ trình HĐQT phương án phát hành cổ phần trả cổ tức 2019 TẠI ĐÂY
 15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ TẠI ĐÂY
 16. Phiếu biểu quyết TẠI ĐÂY

Tin liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *