Công bố thông tin

CBTT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Update ngày 25/04/2022)

  • 06.04.2022
  • |
  • 2951 (Lượt xem)

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty CP FECON xin trân trọng công bố các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

1.1 Công văn công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ 2022 lần đầu ngày 06/04/2022: TẠI ĐÂY. 

1.2 Công văn công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ 2022 update ngày 19/04/2022: TẠI ĐÂY. 

1.3 Công văn công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ 2022 update ngày 25/04/2022: TẠI ĐÂY.

2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2022: TẠI ĐÂY.

3. Dự kiến Chương trình nghị sự ĐHĐCD 2022: TẠI ĐÂY.

4. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ 2022: TẠI ĐÂY. 

5. Thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ 2022: TẠI ĐÂY. 

6. Báo cáo của HĐQT năm 2021 và định hướng 2022: TẠI ĐÂY. 

7. Báo cáo của BKS năm 2021 và định hướng 2022: TẠI ĐÂY. 

8. Tờ trình 01 - Thông qua báo cáo HĐQT, Báo cáo của BKS, BCTC 2021: TẠI ĐÂY.

9. Tờ trình 02 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021, quyết toán mức lao thưởng của HĐQT & KBS 2021: TẠI ĐÂY.

10. Tờ trình 03 - Thông báo Kế hoạch kinh doanh và Phân phối lợi nhuận 2022, mức tiền lương, thù lao, thưởng dự kiến cho HĐQT&BKS 2022 (Update ngày 25/04/2022): TẠI ĐÂY.

11. Tờ trình 04 - Thông qua điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi bổ sung 2022: TẠI ĐÂY.

12. Tờ trình 05 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT& BKS 2022: TẠI ĐÂY.

13. Tờ trình 06 - Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS: TẠI ĐÂY.

14. Tờ trình 07 - Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022: TẠI ĐÂY.

15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022: TẠI ĐÂY.

16. Thông báo đề cử thành viên HĐQT BKS 2022: TẠI ĐÂY.

17. Mẫu đơn đề cử ứng HĐQT ĐHĐCĐ 2022: TẠI ĐÂY.

18. Mẫu đơn đề cử ứng cử BKS ĐHĐCĐ 2022: TẠI ĐÂY.

19. Bản kê khai lý lịch: TẠI ĐÂY.

20. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ FECON 2022: TẠI ĐÂY.

Tin liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *