Công bố thông tin

CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2021 (cập nhật ngày 26/6/2021)

  • 09.06.2021
  • |
  • 4213 (Lượt xem)

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty CP FECON xin trân trọng công bố các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2021 như sau:

1. Dự kiến chương trình nghị sự TẠI ĐÂY

2. Dự thảo Quy chế họp ĐHĐCĐ TẠI ĐÂY

3. Dự thảo Thể lệ biểu quyết ĐHDCĐ 2021 TẠI ĐÂY

4. Dự thảo Báo cáo của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021 TẠI ĐÂY

5. Dự thảo báo cáo của BKS năm 2020 TẠI ĐÂY

6. Dự thảo Báo cáo phát hành trái phiếu doanh nghiệp Năm 2020 TẠI ĐÂY

7. Dự thảo Tờ trình số 01/2021/HĐQT.FECON – Thông qua báo cáo HĐQT, Báo cáo của BKS, BCTC 2020 TẠI ĐÂY

8. Dự thảo Tờ trình số 02/2021/HĐQT.FECON – Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020, quyết toán mức tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 TẠI ĐÂY

9.  Dự thảo Tờ trình số 03/2021/HĐQT.FECON – Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận 2021, mức tiền lương, thù lao và thưởng dự kiến cho HĐQT&BKS năm 2021 TẠI ĐÂY

10. Dự thảo Tờ trình số 04/2021/HĐQT.FECON – Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021 TẠI ĐÂY

11. Dự thảo Tờ trình số 05/2021/HĐQT.FECON – Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty sửa đổi bổ sung 2021 TẠI ĐÂY

  • Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP FECON TẠI ĐÂY
  • Dự thảo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Cty CP FECON TẠI ĐÂY
  • Dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Cty CP FECON TẠI ĐÂY
  • Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP FECON TẠI ĐÂY
  • Tóm tắt các nội dung sửa đổi chính dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động TẠI ĐÂY
  • 12. Dự thảo Tờ trình số 06/2021/HĐQT.FECON – Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2021 và tăng vốn điều lệ TẠI ĐÂY

13. Dự thảo  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 TẠI ĐÂY

Tin liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *