Dự án

Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2

Dự án  Nhà máy nhiệt điện chu trình Nhơn Trạch 2
Chủ đầu tư Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN)
Nội dung công việc Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp Cố kết chân không

Khảo sát địa kỹ thuật & khoan trắc công trình

Diện tích xử lý 124.500 m2
Thời gian thực hiện