Dự án

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư SCG (Thái Lan)
Công việc

Khảo sát địa chất, xử lý nền bằng bấc thấm và kết hợp gia tải hút chân không, thi công đầm động, thi công cọc PHC

Xây dựng đê, cắt đất, đá, thi công kè

Thời gian Từ tháng 5/2018
Địa chỉ Bà Rịa – Vũng Tàu