Dự án

Nhà máy Nhiệt điện Chu trình Hỗn hợp Nhơn Trạch 2

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVC)
Công việc

Thi công cắm bấc thấm kết hợp gia tải hút chân không Chiều sâu cắm bấc thấm: 10-12m. 

Tổng diện tích: 11,8 ha

Thời gian 4/2009 - 12/2010
Địa chỉ Đồng Nai