Dự án

Dự án Kho chứa LPG lạnh Thị Vải

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas)
Công việc

Thi công cắm bấc thấm kết hợp gia tải hút chân không Chiều sâu cắm bấc thấm: 18-24m1.

Thời gian Tháng 4/2010 đến tháng 9/2010 
Địa chỉ