Công bố thông tin

CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

  • 04.04.2024
  • |
  • 1038 (Lượt xem)

Kính gửi Quý Cổ đông, 

Công ty CP FECON xin trân trọng công bố các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Quý Cổ đông vui lòng truy cập link tại website: dhdcd.fecon.com.vn để tham dự và biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử (Cổng thông tin sẽ hoạt động từ 08h30 ngày 20/04/2024)

1. Công văn công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (lần đầu ngày 04.04.2024): TẠI ĐÂY

2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2024: TẠI ĐÂY  (Tải mẫu giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 2024 TẠI ĐÂY )

3. Dự kiến Chương trình nghị sự: TẠI ĐÂY

4. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2024: TẠI ĐÂY

5. Dự thảo Thể lệ biểu quyết, bầu cử, kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2024: TẠI ĐÂY

6. Báo cáo HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024: TẠI ĐÂY

7. Báo cáo của HĐQT tổng kết kết qua hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029: TẠI ĐÂY

8. Báo cáo BKS tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024: TẠI ĐÂY

9. TTr01.HĐQT Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, BCTC: TẠI ĐÂY

10. TTr02.HĐQT Thông qua phương án PPLN, quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023: TẠI ĐÂY

11. TTr03.HĐQT Thông qua Kế hoạch kinh doanh, PPLN, lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2024: TẠI ĐÂY

12. TTr01.BKS Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024: TẠI ĐÂY

13. Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu 2023: TẠI ĐÂY

14. Thông báo đề cử người vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029: TẠI ĐÂY

15. Mẫu đơn đề cử, ứng cử BKS: TẠI ĐÂY

16. Mẫu đơn đề cử, ứng cử HĐQT: TẠI ĐÂY

17. Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS: TẠI ĐÂY

18. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024: TẠI ĐÂY

19. CV công bố thông tin sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: TẠI ĐÂY

20. CV công bố thông tin sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Ngày 19/4/2024): TẠI ĐÂY

21. Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT.FECON ngày 19/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON v/v thông qua danh sách ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 (kèm theo bản cung cấp thông tin ứng viên): TẠI ĐÂY

22. Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT.FECON ngày 19/4/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần FECON v/v thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: TẠI ĐÂY

Tin liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *