Dự án

Cung cấp đá cho nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Liên danh nhà thầu JGCS
Công việc Cung cấp đá cấp phối bê tông, đá làm hạ tầng nội bộ dự án, đá làm kè biển
Thời gian 200.000 m3
Địa chỉ 1/10/2014 – 15/11/2015

Dự án

Liên quan