Khảo sát địa chất & Thí nghiệm nền móng

Khảo sát địa chất và thí nghiệm nền móng là một trong những lĩnh vực kinh doanh thế mạnh của FECON và là khâu then chốt trong gói giải pháp tổng thể về nền móng công trình ngầm mà FECON cam kết cung cấp cho khách hàng.

Khảo sát địa kỹ thuật

Quan trắc nền móng

Thí nghiệm trong phòng

Thí nghiệm nền móng