Xây dựng các hạng mục hỗ trợ nhà máy SEVT Metal

SEVT Metal

Dự án  Xây dựng các hạng mục hỗ trợ nhà máy SEVT Metal
1 Tổng thầu Công ty TNHH Cheil Industries INC. Việt Nam
2 Công việc tại dự án Cung cấp & thi công cọc PHC D500
3 Khối lượng 30.000m
4 Thời gian 28/01/2015 – 30/04/2015
5 Địa điểm KCN Yên Bình, Phổ Yên, Thái Nguyên