Metro Line 3 Hà Nội

Dự án METRO LINE 3 HÀ NỘI
1 Tổng thầu Hyundai Ghella
2 Công việc Xử lý nền bằng phương pháp Jet Grouting tại các ga S9, S10, S11, S12, vị trí móng các đường hầm nối, đường thông lánh nạn và vị trí các hố bơm, trạm bơm.
3 Thời gian Từ tháng 5/2019
4 Địa điểm Hà Nội