Dự án Nhà máy Nhiệt điện Chu trình Hỗn hợp Nhơn Trạch 2

du-an-nha-may-nhiet-dien-chu-trinh-hon-hop-nhon-trach-2

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Chu trình Hỗn hợp Nhơn Trạch 2
1 Chủ đầu tư Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVC)
2 Công việc tại dự án Thi công cắm bấc thấm kết hợp gia tải hút chân không
Chiều sâu cắm bấc thấm: 10-12m.
3 Khối lượng 1.700.000m (11,8 ha)
4 Thời gian Tháng 4/2009 đến tháng 12/2010
5 Địa điểm Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai.