Dự án Nhà máy bia Hà Nội – Thái Bình

Nha_may_bia_Thai_Binh

Dự án Nhà máy bia Hà Nội – Thái Bình
1 Tổng thầu Công ty CP Xây dựng và Tu bổ di tích Hà Nội
2 Công việc tại dự án Cung cấp cọc bê tông ly tâm dự ứng lực PC D400 mm, Class A
3 Khối lượng ~10.000m
4 Thời gian Từ 03/9/2012 đến 16/9/2012
5 Địa điểm Khu công nghiệp Sông Trà – Tỉnh Thái Bình