CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ THIẾT BỊ XÂY DỰNG KANAMOTO FECON HASSYU (KFH)

Công ty Cổ phần cho thuê thiết bị xây dựng Kanamoto Fecon Hassyu ( KFH)  là công ty hoạt động trong lĩnh vực cho thuê thiết bị xây dựng
KFH được thành lập vào tháng 6/2015 trên cơ sở hợp tác của bốn doanh nghiệp:Tập đoàn Kanamoto (Nhật Bản), Công ty Cổ phần FECON, Công ty Cổ phần Hassyu Việt Nam, Công ty JP Nelson Offshore Services Pte Ltd.