Xây dựng Cơ sở Hạ tầng

Thi công cảng, đường thủy

Bước tiếp từ thành tựu thi công nền – móng, công trình ngầm và kết cấu công trình, FECON mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực thi công công trình cảng – đường thủy với mục tiêu công việc như:

  • Thi công công trình cảng sông, cảng biển.
  • Thi công kè bảo vệ bờ sông, bờ biển.
  • Thi công đê chắn cát, đê chắn sóng.
  • Thi công công trình chỉnh trị cửa sông.
  • Thi công tôn tạo, bảo vệ bờ biển và hải đảo.
  • Thi công các công trình thủy công trong nhà máy đóng tàu.

Trình tự biện pháp thi công công trình cảng biển:

Thi công đóng cọc PHC trên biển

Thi công đóng cọc thép trên biển
Thi công sàn đạo
Thi công pile cap
Đổ bê tông hệ dầm
Thi công hệ dầm lắp ghép
Thi công đổ bê tông bản mặt cảng biển
Thi công bản lắp ghép cảng biển
Lắp đặt đệm tựa tàu
Hoàn thiện công trình

Dự án

Liên quan