Công bố thông tin

CBTT: Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên

Công ty CP FECON kính gửi Quý cổ đông báo cáo về việc thay đổi sở hữu ...

CBTT: Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2017

Công ty CP FECON xin gửi tới Quý cổ đông Công bố thông tin về việc Điề...

CBTT: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

Công ty CP FECON kính gửi Quý cổ đông công bố thông tin về việc miễn n...

CBTT: Giao dịch cổ phiếu FCM

Công ty CP FECON xin gửi Quý cổ đông công bố thông tin về giao dịch cổ...

CBTT: Nghị quyết HĐQT trả cổ tức bằng cổ phiếu

Công ty CP FECON kính gửi Quý cổ đông công bố thông tin về nghị quyết ...

CBTT: Báo cáo 6 tháng sau soát xét

Công ty CP FECON kính gửi Quý cổ đông báo cáo 6 tháng sau soát xét. Ch...

CBTT: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty CP FECON kính gửi Quý cổ đông báo cáo kết quả giao dịch cổ phi...

Giải trình chênh lệch KQKD Q2.2018

Công ty CP FECON xin gửi Quý cổ đông Giải trình chênh lệch Kết quả kin...

CBTT: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty CP FECON xin gửi Quý cổ đông thông báo giao dịch cổ phiếu của ...

CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty CP FECON kính gửi Quý cổ đông báo cáo kết quả giao dịch cổ phi...

CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm

Công ty CP FECON kính gửi Quý cổ đông báo cáo tình hình quản trị công ...

CBTT: Báo cáo tài chính Quý II/2018

Công ty CP FECON kính gửi Quý cổ đông báo cáo tài chính Quý II/2018 Ch...

3/1712345...10...»»