Tin nội bộ

FECON Mining tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  • 14.04.2017
  • |
  • 2831 (Lượt xem)

Sáng nay (14/4), Công ty cổ phần Khoáng sản FECON (FCM – HOSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để thông qua nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, chia cổ tức năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017…

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của FCM có 35 cổ đông với số cổ phần biểu quyết là 28.432.690 cổ phần, tương ứng 69,35% cổ phần có quyền biểu quyết. Tại Đại hội, FCM đã trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các tờ trình về: BCTC năm 2016 đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017; quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Thưởng cho Ban điều hành năm 2016 và dự kiến mức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
Đoàn Chủ tịch cuộc họp đã dành nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi, chấp vấn của cổ đông về các báo cáo liên quan, khẳng định những nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển bền vững, nghiên cứu các sản phẩm mới. Phần lớn các ý kiến xoay quanh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm mới từ bê tông …

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao tất cả các nội dung Hội đồng quản trị trình tại Đại hội đã được thông qua. Đại hội đồng cổ đông khoáng sản FECON đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2017 nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2017 NHƯ SAU:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2017
1 Doanh thu Tỷ 560
2 Lợi  nhuận sau thuế Tỷ 28
3 Cổ tức bằng tiền (% vốn điều lệ) % 5

Tin liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *