Giới thiệu

FC I&U

Công ty Cổ phần Hạ tầng FECON được thành lập vào tháng 12/2013 theo định hướng chiến lược phát triển về lĩnh vực hạ tầng của Tập đoàn FECON, tham gia đồng thời là Nhà thầu thi công xây lắp và Nhà đầu tư các công trình hạ tầng. FECON Hạ tầng được Tâp đoàn FECON tập trung đầu tư các nguồn lực: tài chính, nhân sự, máy móc thiết bị, công nghệ thi công, kinh nghiệm, quy trình quản lý, cộng với nền tảng Văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ và đặc sắc. Nhờ vậy, Công ty không ngừng nâng cao hiệu qủa kinh doanh, phát triển bền vững, với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và năng lực, hoạt động mang tính chuyên nghiệp, bộ máy tinh gọn, tăng cường quản lý theo hướng hiện đại, minh bạch, hướng tới thị trường và hội nhập quốc tế.

FC I&U

Dự án

Nổi bật

Tin tức

Nổi bật
Xem Tất Cả
Khám phá FC I&U

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ FECON