Tin nội bộ

FECON Mining tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

  • 09.09.2017
  • |
  • 1009 (Lượt xem)

Sáng ngày 16/4, Công ty cổ phần Khoáng sản FECON (FCM – HOSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để thông qua nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016,…

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của FCM có 31 cổ đông với số cổ phần biểu quyết là 31.313.980 cổ phần, tương ứng 76,37% cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, FCM đã trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các tờ trình về: BCTC năm 2015 đã kiểm toán;phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016;quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015; Thưởng cho Ban điều hành năm 2015 và dự kiến mức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2016;báo cáo kết quả sử dụng vốn phát hành năm 2014 đã kiểm toán;báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015; …

Đoàn Chủ tịch cuộc họp đã giành nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi, chấp vấn của cổ đông về các báo cáo liên quan, khẳng định những nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển bền vững,đầu tư vào Công ty sản xuất vỏ hầm. Phần lớn các ý kiến xoay quanh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, lĩnh vực đầu tư mới sản xuất vỏ hầm, tà vẹt bê tông dự ứng lực ….


MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN  2016 NHƯ SAU:

STT                   Chỉ tiêu  Đơn vị tính  Thực hiện năm 2015 Kế hoạch năm 2016
  1 Doanh thu       Tỷ               526,7               530
  2 Lợi nhuận sau thuế       Tỷ                23,6                25
  3 Cổ tức bằng tiền(% vốn điều lệ)       %                  5                 5

 

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao tất cả các nội dung Hội đồng quản trị trìnhtại Đại hội đã được thông qua. Đại hội đồng cổ đông khoáng sản FECON đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2016 nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Theo feconmining.com.vn) 

Tin liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *