Đầu tư hạ tầng

Nắm bắt và đón đầu các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng, FECON đã chủ động mở rộng phạm vi kinh doanh sang lĩnh vực đầu tư vào các dự án hạ tầng, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông và hạ tầng năng lượng tại Việt Nam.
LeKhoiCong