Dự án Xử lý nền Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1

tb1

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1
1 Tổng thầu TOA Corporation
2 Công việc tại dự án Xử lý nền bằng phương pháp:Thi công cắm bấc thấm kết hợp gia tải hút chân không.
3 Khối lượng Bấc thấm: 11.447.652m; Hút chân không: 41.500m2.
4 Thời gian Tháng 22/1/2014 đến tháng 31/7/2014
5 Địa điểm xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình