CBTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Công ty CP FECON kính gửi Quý cổ đông Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

  1. Chương trình họp
  2. Dự thảo  quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
  3. Dự thảo thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu
  4. Báo cáo của HĐQT
  5. Báo cáo về việc phát hành trái phiếu
  6. Báo cáo của Ban Kiểm soát
  7. Tờ trình HĐQT về các vấn đề biểu quyết/báo cáo tại ĐHĐCĐ
  8. Tờ trình BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán
  9. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
  10. Báo cáo kiểm toán mục đích sử dụng vốn

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *