Công bố thông tin

CBTT: Công văn chấp thuận nới room

Công ty cổ phần FECON kính gửi Quý cổ đông Công văn chấp thuận nới roo...

CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2017

Công ty Cổ phần FECON xin gửi Quý Cổ đông nghị quyết của HĐQT về việc ...

CBTT: Báo cáo tài chính giữa niên bộ đã được soát xét

Công ty Cổ phần FECON kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính và tài ch...

CBTT: Biên bản nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2017

Công ty Cổ phần FECON kính gửi Quý cổ đông Biên bản nghị quyết Đại hội...

CBTT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận ‎Qúy II/2017.

Công ty Cổ phần FECON kính gửi Quý cổ đông Giải trình chênh lệch lợi n...

Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2017

Công ty Cổ phần FECON kính gửi Quý cổ đông thông báo mời hợp Đại hội đ...

CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp – Thay đổi lần thứ 23 (Tăng vốn điều lệ)

Công ty Cổ phần FECON kính gửi Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký Doa...

CBTT: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan và báo cáo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần FECON kính gửi Quý cổ đông Báo cáo giao dịch cổ phiếu ...

CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết

Công ty Cổ phần FECON xin gửi tới Quý cổ đông Danh sách cổ đông nội bộ...

CBTT: Danh sách cổ đông nội bộ và những người có liên quan

Công ty Cổ phần FECON xin gửi tới Quý cổ đông Danh sách cổ đông nội bộ...

CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán 01/01/2017 – 30/06/2017

Công ty Cổ phần FECON xin gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nh...

CBTT: Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 – 30/06/2017

Công ty Cổ phần FECON xin gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính cho kỳ...

1/812345...»»